Zorioneko zaudete administrazio elektronikoarekin duten harremanean datuak babesteari buruzko eztabaida amaigabeak eta amaitu gabeak gustuko dituzuenok; izan ere, duela gutxi emandako 25/2020 Errege Lege Dekretuak egur gehiago ematen du 11/2007 Legearen onespenari eta indarraldiari buruz. Dialektika horrekin gozatzen baduzu, Errege Lege Dekretu hau da zuen jokaleku berria.

Etorkizunera itzultzea
Etorkizunera itzultzea (1985) – UNIVERSAL

23. artikulua benetan ondo hasten da, 39/2015 Legearen izapidetze- eta jakinarazpen-irizpideak berariaz aipatzen baititu, baina argitasun hori artikulu bereko 7. paragrafoan okertzen ari da. Honela dio:

Eskatzaileak ez daude behartuta laguntza emateko eskumena duen organoaren esku dauden dokumentuak aurkeztera

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena betez, honako hau Ministerioak galdetegiko datuak tratatzeko berariazko baimena eskatuko du Dokumentua lortzea materialki ezinezkoa denean edo interesdunak bere datu pertsonalak kontsultatzeari uko egiten diola adierazten duenean, organo eskudunak eskatzaileari eskatuko dio dokumentua aurkez dezala, edo, bestela, dokumentuan aipatzen diren betekizunak beste bitarteko batzuen bidez egiazta ditzala “

Dakizuenez, kontrol-organoek hainbat ohar eta irizpen eman dituzte, eta adierazi dute administrazioak datuak tratatzean ez dela oinarritzen DBEOren 6.1.a) artikuluaren oinarri legitimatzailea, baizik eta – Kasu honetan izan daitekeen bezala – Legezko betebehar bat edo interes publikoko betebehar bat betetzea. Bestalde, 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren aurka egiteko eskubidearen meloia ireki du berriz ere, Espainiako Agentziak Alarma Estatua hasi aurretik “orientabide” batzuk eman zituela iritzita, eskatzaileei eskubide hori eskaini behar ez zitzaiela iritzita:

Interpretazio horren ondorioz, Administrazio Publikoen egoitza elektronikoetan eskuragarri dauden inprimakien bidez izapide jakin bati lotutako herritarren datuak biltzeko orduan, administrazio jarduleak legezko betebehar bat, interes publikoko misio bat edo botere publikoen egikaritza betez egingo du tratamendua. Administrazio jarduleak administratuari jakinarazi beharko dio, gardentasun-printzipioa aplikatuz, zer datu kontsultatuko dituen dagokion izapidea ebazteko, bai eta datuen babesaren arloan dituen eskubideak baliatzeko aukera ere, besteak beste, aurka egiteko eskubidea. Horretarako bideei buruzko informazioa eman beharko du, baina ez da beharrezkoa edo nahitaezkoa izango lauki edo mekanismo bat sartzea, interesdunari ad nutumde aurka egiteko eskubidea erabili ahal izateko. Forma absolutua eta justifikaziorik gabea Era berean, eta Datuak Babesteko Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz, administrazio jarduleak, bere eskumenak baliatuz, beharrezko egiaztapenak egin ahal izango ditu, herritarrak egindako eskaeretan emandako datuen zehaztasuna egiaztatzeko.

Izapide motaren ondorioz zerga-datuak edo interesdunaren berariazko baimena behar duen legeria arautzen duen beste edozein motatako datuak kontsultatzea, lagatzea edo jakinaraztea beharrezkoa den kasuetan bakarrik sartu beharko da klausula bat, non interesdunak baimenduko duen administrazio jarduleak kontsulta egin diezaion administrazio jarduleari, datu horien erantzule den administrazioari.

AGE-k agertzen ari al da Kontrol Agintaritzaren planteamenduen aurka? Edo izapidetze hori al da berariazko baimen baten beharra arautzen duen legeria espezifiko mota hori? Zer izango luke bereziki izapidetze horrek berariazko baimen hori eskatzeko? Baimena baldintza imitagarria da arau-testu hauetarako?

Datuen babesarekin jarraituz, ez du alferrik galtzen 51. artikulua, izaera pertsonaleko datuen konfidentzialtasuna eta babesa izenekoa. Bertan, iraganera itzultzean, fitxategiaren kontzeptua erabiltzen du, kaltetuek lehengo ARCO eskubideekiko dituzten eskubideak murrizteaz gain:

1. Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak edozein eskatzaileren, onuradunen edo interesdunen eskutik jasotzen duen informazio eta datu pertsonalak ere konfidentzialak izango dira, eta ministerioak berak jasoko ditu, hurrenez hurren, fitxategi automatizatuetan sartzeko, fitxategiaren titulartasuna eta erantzukizuna egiaztatze aldera. Errege honek ezarritako betebeharren kontrola eta jarraipena Interesdunek pertsonalki baliatu ahal izango dituzte datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak, idazki bidez.

Adostasunari, lege-irizpide berriei eta datuen tratamenduari buruzko eztabaida horiek adosten eta antolatzen amaitzen dugunean, Errege Lege Dekretuak beste eztabaidagai bat eskaintzen digu, administrazio elektronikoan indarrean dagoen araudiari buruzkoa. Laguntza-sistemaren kudeaketari buruzko 44.2 artikuluaren arabera, hau adierazten da:

2. Laguntzak kudeatzeko sistema elektroniko baten bidez kudeatuko dira, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean eta administrazio elektronikoa arautzen duen gainerako araudian eskatutako bermeekin.

Nahi gabeko errorea? Posible da, baina hilzorian dagoen araudi horretara egindako igorpen horiek berriro errepikatzen dira II. eranskinaren 4. artikuluan, 5. eta 6. zenbakietan. Interpreta liteke 1671/2009 Errege Dekretuak – Zati batean – Indarrean jarraitzen duenez, igorpenak bestera eramango duela, baina interpretazio-jauzi hori gehiegizkoa iruditzen zait, soilik 39/2015 Legea eta 40/2015 Legea eta vacatio legisaren alderdi teknologikoak urratzen ez dituzten alderdietan dagoelako indarrean 11/2007 Legea.

Egia da gu ez aspertzeko gai bat dela, baina noizean behin kapituluak ixten joatea komeni da, garbitasunagatik bakarrik, eta, horrela, beste gai berritzaile eta mamitsu batzuetan zentratu ahal izateko.